Tuesday, March 8, 2011

Endomondo Route

Endomondo Route: "likes the route 'Daily Training Route' on Endomondo. Check it out on: http://www.endomondo.com/routes/7116362"

Sunday, March 6, 2011

Endomondo Cycling Workout

Endomondo Cycling Workout: "was out cycling 1.88 km in 13m:02s using Endomondo."